• Hanusha Somasunderam, Leeches, 2015
  Hanusha Somasunderam
  Leeches, 2015
  Tea Bags and Ink
  37cm x 21cm
  $ 320.00
 • Hanusha Somasunderam, Stain IX,V,VII,VIII, 2015
  Hanusha Somasunderam
  Stain IX,V,VII,VIII, 2015
  Tea Bags and Ink
  Dimensions Variable
  $ 500.00
 • Hanusha Somasunderam, Rotty, 2015
  Hanusha Somasunderam
  Rotty, 2015
  Tea Bags and Ink
  32cm x 21cm
  $ 320.00
 • Hanusha Somasunderam, Silent Struggle II, 2016
  Hanusha Somasunderam
  Silent Struggle II, 2016
  Mixed Media on Paper
  27.5 x 9 x 5 cm
  10 7/8 x 3 1/2 x 2 in
  $ 520.00
 • Hanusha Somasunderam, Silent Struggle III, 2016
  Hanusha Somasunderam
  Silent Struggle III, 2016
  Mixed Media on Paper
  27.5 x 9 x 5 cm
  10 7/8 x 3 1/2 x 2 in
  $ 520.00
 • Hanusha Somasunderam, Pluckers, 2016
  Hanusha Somasunderam
  Pluckers, 2016
  Mixed Media on Tea Strainers
  Variable
 • Hanusha Somasunderam, Mother Tongue, 2016
  Hanusha Somasunderam
  Mother Tongue, 2016
  Mixed Media on Tea Strainers
  Variable
 • Hanusha Somasunderam, Day, 2016
  Hanusha Somasunderam
  Day, 2016
  Mixed Media on Tea Strainers
  Variable
 • Hanusha Somasunderam, Extra Special Rotti, 2016
  Hanusha Somasunderam
  Extra Special Rotti, 2016
  Mixed Media on Tea Strainers
  Variable
 • Hanusha Somasunderam, Stain, 2016
  Hanusha Somasunderam
  Stain, 2016
  Glass Beakers, Strainers and Mixed Media
  Dimensions Variable
 • Hanusha Somasunderam, Stain II, 2016
  Hanusha Somasunderam
  Stain II, 2016
  Ink-on-Tea-Cups
  Dimensions Variable